Aanvullende Jaarvergadering woensdag 18 mei

Op woensdag 18 mei vind een aanvullende jaarvergadering plaats die betrekking heeft op het financiele jaarverslag en verslag van de kascommissie.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter Egbert Veen
  2. Financieel verslag van de penningmeester
  3. Verslag van de kascommissie
  4. Goedkeuring van de jaarstukken van 2021 en decharge van de penningmeester
  5. Begroting 2022
  6. Benoeming leden kascommissie 2022
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Plaats: Openlucht theater Wolflaar

Aanvang: 20.00 uur.