Actieplan Wilde Bijen Breda

In opdracht van gemeente Breda heeft Ecologica in 2018 de bijenfauna van een serie ecologisch
beheerde gemeentelijke groenpercelen in beeld gebracht. Op verschillende locaties
leverde dat waarnemingen op van bijzondere, bedreigde bijensoorten. Tegelijkertijd werd
duidelijk dat er kansen liggen om het leefgebied van een aantal bedreigde soorten te versterken
of te verbeteren. Het voorliggende Actieplan Wilde Bijen laat zien waar de belangrijkste
kansen liggen voor bedreigde bijen in gemeentelijk groen van Breda. Tevens is per
kansrijke locatie beschreven wat de belangrijkste maatregelen zijn om deze kansen te benutten.
Opdrachtgever voor dit project is de gemeente Breda met de heer Wouter Schuitema als
contactpersoon. Vanuit Ecologica zijn de werkzaamheden uitgevoerd door Tim Faasen en
Ivo Raemakers. Laatstgenoemde trad hierbij tevens op als projectleider.

Hier kunt u het rapport inzien