Plantenwerkgroep 2021

Nieuws van de plantenwerkgroep door Jacques Rovers

Plantenwerkgroep weer aan de slag.

Na een lange “rustperiode” zijn we begin juli weer als groep op stap gegaan. Helaas moeten enkele leden door ziekte verstek laten gaan. Hopelijk kunnen we ze op termijn weer begroeten. Ook hebben enkele leden de plantenactiviteiten op een lager pitje gezet.  Toch konden we al de eerste keer weer voldoende deelnemers welkom heten en was het zelfs mogelijk  in twee groepjes van vier personen een kilometerhok te inventariseren. Leuk om te melden dat vanuit de landelijke Floroncursus er een deelnemer oriënterend meeloopt. 

Inmiddels hebben we als groep weer drie km-hokken  geïnventariseerd, een nabij Breepark, een in Chaam en een in Bavel.

Daarnaast hebben leden in kleinere groepjes geïnventariseerd in de buurt van Drimmelen, Raamsdonksveer, Oosterhout, Chaam en Terheijden.

Het leuke aan het systematisch doorlopen van km-hokken is dat je altijd wel een of meerdere bijzondere soorten aantreft. Bovendien kom je  op plaatsen die je normaal niet zou bezoeken.

Een keuze uit de leuke vondsten.

Knopig doornzaad (Torilis nodosa) kwam massaal voor langs een begraasde dijk nabij de Amer. Het is een zeldzame soort, zeker in onze regio.  De soort is algemeen voorkomend op de dijken met begrazing in  Zeeland en langs de Groningse en Friese kust. Deze eenjarige soort heeft open plekken nodig om te kunnen kiemen.

Kleine rupsklaver (Medicago minima) kwamen we tegen op een parkeerterrein in Raamsdonksveer. Het is een soort die meer in de duinen van Zuid-Holland en Zeeland thuis hoort en niet eerder in deze omgeving is gevonden.  Mogelijk daar terecht gekomen via autobanden of  na het schoonmaken van auto of caravan. Opvallend zijn de gedraaide vruchten met gekromde tanden. Kleine rupsklaver behoort tot hetzelfde geslacht (Medicago) als Hopklaver, Luzerne, Sikkelklaver en Gevlekte rupsklaver. Soorten die we wel vaker tegen komen.

Verassend was de vondst van Slijkgroen ( Limosella aquatica) in een poel in de Groene Long van Bavel.  Een soort die je eerder verwacht in het rivierengebied  op droogvallende strandjes, maar niet in deze omgeving. Dit eenjarige plantje  maakt korte uitlopers en vormt kleine witte bloemen .

De soort is daar waarschijnlijk via watervogels terecht gekomen en heeft het gezien de aantallen (> 1000 exemplaren) zeker naar zijn zin. Een nieuwe soort voor de gemeente Breda.

Basiscursus wilde planten

De deelnemers aan de basiscursus wilde planten hebben zomerreces. Na een digitale start zijn we eind juni overgeschakeld op fysieke bijeenkomsten. Eén binnen en twee buiten. Je merkt aan de deelnemers dat de interactie bij fysieke bijeenkomsten duidelijk groter is. Zowel voor de deelnemers als voor de docenten is het ook een stuk prettiger. Eind augustus gaan we weer verder. Er resteren nog twee binnen bijeenkomsten en een excursie.

Monitoring Groene Kaden

Voor de Groene Kaden van de Nieuwe Mark hebben enkele leden van de plantenwerkgroep op 1 juli op 9 plaatsen in het stroomgebied van de Mark en Aa of Weerijs  een monitoring uitgevoerd. Op deze plaatsen zijn over een strook van 100 m alle voorkomende wilde planten genoteerd. De werkwijze is dezelfde als bij het project Mijn berm bloeit. De bedoeling van deze 0-meting is in beeld te krijgen welke planten er op termijn in en nabij de Groene kaden zijn te verwachten. 

In september maken we nog een ronde langs de muren en bruggen van de Singel om de muurvegetatie in kaart te brengen. Meer info over monitoring van de Groene Kaden https://www.floron.nl/greenquays